علی کریمی نوشته: (در پاسخ به امین کیخا که خرابات را خورآباد دانسته بود) خرابات : میخانه ...