واکنش ژوله به شکست تیم ملی امید ایران! ... تیم ملی امید به ... مقصران شکست پروژه میلیاردی امید .
مالباختگان ۸ میلیاردی پروژه مسکونی آریانا در شهرری علیرغم تجمع مقابل فرمانداری و نامه ...