معنی واژهٔ درخت در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و ... انبوش ؛ درخت برکنده با بیخ و ریشه .
این روزها فصل کاشت درختان ریشه‌باز است (درختانی که قبل از بیدار شدن بهاره از محل خزانه ...
اما از نظر گیاه‌شناسی فقط گیاه آوندی دارای ریشه ... به معنی بیشتر ... درخت جینکو ...
و هم چشمی ریشه درخت خانواده را می خشکاند فرهمند... عنوان کرد در این دیدگاه این پدیده می تواند ...
درخت به Cydonia oblonga به ... ریشه های درختان به ... رویش جوانه ای جدید و مشاهده آنان به معنی موفقیت ...
اگر کودک شما به بازی های مسیریابی و ماز علاقمند هست پس کاربرگ مسیریابی ریشه درخت را دانلود ...