سلام بنده استخدام رسمی ناجا بودم وکمسیون پزشکی به علت معلولیت حین خدمت ... حین خدمت سربازی ...
۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام ... معلولیت به تائید ... خدمت سربازی درارتش ...
معلولیت فرزند ... ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز مشمول قانون جدید خدمت سربازی می‌شوند ...
مدت خدمت سربازی در كشور ۳۰سال ... كسی كه برادر خود را در حین خدمت سربازی از دست داده باشد ...
شرایط جدید معافیت خدمت سربازی: ... شده بخاطر بی پولی در حین خدمت نتونی بچه خود را به مدرسه ...
Mar 05, 2016 · معافیت مشمولان دارای فرزند معلول از خدمت سربازی ... مشمولانی که با بانوان دارای معلولیت ...
Aug 11, 2009 · نمایندگان مقرر کردند در صورتی که یکی از فرزندان پسر سربازی که در حین خدمت ... معلولیت ...
مدت خدمت سربازی در كشور ۳۰سال ... كسی كه برادر خود را در حین خدمت سربازی از دست داده باشد ...
2_ اخذ برگه گواهی معلولیت ... شرایط استفاده از معافیت فوت برادر در حین خدمت . ... (مدت خدمت ...
وی با بیان اینکه اگر فرد مریضی به خدمت وظیفه اعزام شود و در حین سربازی مریضی اش تشدید شود ...
۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام ... بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از ... خدمت سربازی هستند و ...
معاون مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی با اعلام معافیتهای جدید قانون خدمت وظیفه ...
... برادران سربازی که در حین خدمت سربازی ... معلولیت جسمی ... از انجام خدمت سربازی ...
21- سربازی در حین خدمت دچار ... 2_ بهزیستی استان پس از تطبیق وضعیت معلولیت معلول با قانون ...
من برادری دارم که در حین خدمت دچار کمردرد شدید ... وگرنه از نظر مدت خدمت سربازی تفاوت چندانی ...
راه ما راه شهدای عزیز بوده پس به معلول حین خدمت هم ارزش بدید ... انصراف از دکتری برای سربازی ...
ایا اگر تنها برادر بزرگ خانواده در حین خدمت سربازی باشد، تنها برادر کوچک خانواده می تواند ...
اين آئين نامه در اجراي تبصره يك ماده 39 قانون خدمت وظيفه عمومي در 48 ماده و يك پيوست ...