شرایط جدید معافیت خدمت سربازی: ... شده بخاطر بی پولی در حین خدمت نتونی بچه خود را به مدرسه ...
مدت خدمت سربازی در كشور ۳۰سال ... كسی كه برادر خود را در حین خدمت سربازی از دست داده باشد ...
وی با بیان اینکه اگر فرد مریضی به خدمت وظیفه اعزام شود و در حین سربازی مریضی اش تشدید شود ...
وی با بیان اینکه اگر فرد مریضی به خدمت وظیفه اعزام شود و در حین سربازی مریضی اش تشدید شود ...
۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام ... بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از ... خدمت سربازی هستند و ...
معاون مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی با اعلام معافیتهای جدید قانون خدمت وظیفه ...
چه بیماری ها و ناراحتی هایی معلولیت ... اپراتور محترم یک دفترچه خدمت سربازی به شما خواهد ...