معاون امنیتی و انتظامی وزیرکشورگفت : درخواست استاندار محترم خوزستان برای ایجاد ظرفیتی برای ...