تهران بزرگ معاونت عملیات و ... ایزدی مدیر کل مرکز افکار سنجی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ...
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین ... تهران بزرگ: ... ساختمان معاونت اجتماعی: 20: