معاون مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی با اعلام معافیتهای جدید قانون خدمت وظیفه ...
در این گزارش تمامی موضوعات معافیت ایثارگران سربازان وظیفه عمومی که شامل قوانین ، تبصره‌ها ...