فرهنگستان زبان و ادب فارسی، معادل فارسی کلمات «فیش»، «مکانیزه» و «هارمونی» را کلمات «برگه ...
معادل فارسی. ... به‌کارگیری واژه‌های مصوّب فرهنگستان ما را در غنی ساختن زبان علم فارسی ...
مجموعه واژه های بیگانه که در فرهنگ فارسی وارده شده وامروزه من وشما با استفاده از این ...
Jul 26, 2010 · معادل کلمات بیگانه در زبان پارسی اخبار سایت,قوانین, ... واژه فارسی به جای واژه بیگانه
مکانیزم : سازوکار مکث ... واژه های بیگانه و معادل فارسی آن ها(7) واژه های بیگانه و معادل فارسی ...