موضوع مصوبه ... مصوبه «تأييد انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي تخصصي ...
رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حكم رياست جمهوري هفتمین ... مصوبه «اصلاح و تكميل ماده 5 ...
متن مصوبه شوراي عالي انقلاب ... مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است.
... مصوبات شورای عالی انقلاب ... 589 . موضوعات ... علمی موضوع بند2 و3 مصوبه جلسه شماره368 مورخ 3/11/74 ...
شوراي عالي انقلاب فرهنگي پرتال شوراي عالي انقلاب ... مصوبه تشکیل: اهداف ... وظايف شوراي عالي ...
... متن مصوبه. ... جلسه 589 مورخ 14/6/85 شوراي عالي ... و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ...
... شوراي عالي انقلاب فرهنگي ... مصوبه جلسه 566 مورخ 4/5/84 و تصميم جلسه 589 مورخ 14/6/85 شوراي عالي ...
... شوراي عالي انقلاب فرهنگي ... 589 مورخ 14 /6/ 85 شوراي عالي ... مصوبه مورخ 1371.12.14 شوراي ...
... شوراي عالي انقلاب فرهنگي ... 589 مورخ 14/6/85 شوراي عالي ... مصوبه مورخ 1371.12.14 شوراي ...
... شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي از جمله مصوبات جلسات 566 و 589 شوراي عالي ...
... رييس شوراي ... جلسه 589 مورخ 14/6/85 شوراي عالي انقلاب ... و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ...
... (مصوبه جلسه 589 شورایعالی ... مورخ 14/6/85 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و هرگونه ...
... مصوبه جلسه 566 مورخ 4/5/84 و تصميم جلسه 589 مورخ 14/6/85 شوراي عالي ... شوراي عالي انقلاب فرهنگي ...
مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ... ماده 9 مصوبه شوراي ... 589 مورخ 14/6/1385 شوراي عالي ...
این وبلاگ به قوانین و مطالب حقوقی می پردازد . آخرين مطالب. عربستان شیخ نمر رهبر شیعیان این ...
Dec 29, 2011 · ... 49 هزار و 589 نفر ... مصوبه شورای عالی انقلاب ... ماه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ...