... معاونت سرمایه انسانی دولت ... مصوبه معاونت سرمایه انسانی دولت یازدهم ابطال شد .
... تهران و حومه، مصوبه وزیر نیروی دولت نهم مبنی بر ... دولت ; دانشگاه ... دولت نهم ابطال شد .
... در دولت یازدهم ... و سرمایه‌ انسانی رئیس ... یادآور شد. این مصوبه دولت، ماده ...
... توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس ... ابطال مصوبه ... شرکتی لغو شد, مصوبه دولت برای ...