ابطال آرا پنجشنبه یازدهم ... مدیریت و سرمایه انسانی ... از اجرای مصوبه دولت ...