اینم ترامپ باهوش! ... «پنجه های توانمند» شبکه آموزش سیما، نشست هم اندیشی با حضور سید مصطفی ...
افراد باهوش معمولاً به آرامی گوش می‌دهند و ممکن است لحظاتی برای فکر کردن به آنچه ... مصطفی گفت: