ماری‌جوانا یادآوری اعداد و مهارت‌های محاسبه‌ای را مختل می‌کند. اثرات جسمی در مسمومیت حاد ...
برگ‌ها و گل‌های خشک‌شده گیاه شاهدانه، ماری‌جوانا نامیده می‌شود و خشک‌شده گل‌های سرِ ...
مسمومیت‌ها می‌توانند با هر علامت ... برگ‌ها و گل‌های خشک‌شده گیاه شاه دانه ماری جوانا ...
هم‌چنین تماس با ماری‌جوانا باعث علایم مسمومیت نیکوتینی شامل تاکی ... ماری‌جوانا و ...
ماری‌جوانا ... نشان می‌دهد که مصرف ماری‌جوانا، برخلاف مصرف الکل و کوکائین، با مسمومیت ...
یه سوال عوارض استنشاق ماری جوانا در فضای بسته بدون اینکه مصرف کرده باشی چیه ... مسمومیت داره؟