دانلود آزاد داستانِ تمام داستانها دانائی و شناخت هر کس حاصل تاریخ همان کس است.