مطالب فیزیک سال دوم ... نماد گذاری علمی . در نماد گذاری علمی هر مقدار را به صورت حاصل ضرب عددی ...