* محرم، ماه سوگوارى قال الرضا (ع): كان ابى اذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا و كانت الكابة تغلب ...
فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ روز آخر ...
اموزش مداحی،آموزش اصول مداحی،آموزش مداحی کریمی،آموزش دستگاه موسیقی،نکات روضه،خصوصیات ...
برنامه حدیث کساء در بر دارنده ی متن کامل این حدیث شریف به همراه صوت برادر میرداماد ...
* محرم، ماه سوگوارى قال الرضا (ع): كان ابى اذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا و كانت الكابة تغلب ...
فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ روز آخر ...
اموزش مداحی،آموزش اصول مداحی،آموزش مداحی کریمی،آموزش دستگاه موسیقی،نکات روضه،خصوصیات ...