... با هماهنگی بانک خون بندناف رویان ... مراحل عضویت. هر ... بنیادی خون بند ناف رویان ، موارد ...
پس از اتمام مراحل فوق ... جهت نگهداری سلول های بنیادی نمونه فریز شده در بانک خون بند ناف ...
نمونه‌ها پس از گذر از مراحل مختلف كنترل كيفي ... بهتر است با بانک خون بند ناف رویان تماس ...
نمونه‌ها پس از گذر از مراحل مختلف كنترل كيفي ... بهتر است با بانک خون بند ناف رویان تماس ...