اجتهاد فقهی و حكم قضایی و سامان دادن اجرایی از وظایف خطیر مراجع تقلید است كه اكنون با ...
نظریات فقهی مراجع تقلید معمولاً در ... (بنیانگذار جمهوری اسلامی ... مشروطیت در دو قطب مخالف هم ...
آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، از مراجع تقلید شیعه با ... ای، رهبر جمهوری اسلامی ...