نظر مراجع تقلید ... در روزنامه جمهوری اسلامی نقل شده ... 84 شخصي را مخالف رهبري ...
واکنش مراجع تقلید و روحانیون به ... امروز دشمنان نظام جمهوری اسلامی که با این حضور ...
این مراجع تقلید اما ... اماکن خاص جمهوری اسلامی را ... های مسلح مخالف جمهوری اسلامی در سال ...
«مراجع تقلید ... های سیاسی و فقهی مخالف ... خکومت نامشروع جمهوری اسلامی ایران و ...
... از نظام جمهوری اسلامی و ولی ... مراجع تقلید و آقایان و ... مخالف روند نظام و ...
نظریات فقهی مراجع تقلید معمولاً در ... (بنیانگذار جمهوری اسلامی ... مشروطیت در دو قطب مخالف هم ...
این انقلاب که با رهبری مراجع تقلید ... عبارت جمهوری اسلامی ... بیشترین روحانیان مخالف ...
... های جهانی مخالف جمهوری اسلامی با عنوان ... شیرازی، از مراجع تقلید شیعه و ...
... یکی از مراجع تقلید ... زنجانی، از مراجع تقلید، مخالف اجرای ... او به رهبر جمهوری‌اسلامی ...