در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش اصل سلسله ... نظر مراجع تقلید درباره ی فرقه ...
... خیابان جمهوری اسلامی ... سلام پاسخ داده شده صحیح نیست، طبق نظر همه مراجع تقلید اگر پدر ...
... از مراجع تقلید ... تقلید مخالف حکومت جمهوری ... حکومت جمهوری اسلامی آیت ...
از نظام جمهوری اسلامی مطرح نشده بود و با مخالفت مراجع عظام تقلید ... ... و مخالف مراجع تقلید ...
سایت مراجع عظام تقلید و تلفن دفتر مراجع. ... خیابان جمهوری اسلامی ... از آنها مخالف همسر ...
این انقلاب که با رهبری مراجع تقلید ... عبارت جمهوری اسلامی ... بیشترین روحانیان مخالف ...
از نظام جمهوری اسلامی مطرح نشده بود و با مخالفت مراجع عظام تقلید ... ... و مخالف مراجع تقلید ...
... اختلاف میان مراجع تقلید و ... 84 شخصي را مخالف رهبري قلمداد ... جمهوری اسلامی;
... های جهانی مخالف جمهوری اسلامی با عنوان ... شیرازی، از مراجع تقلید شیعه و ...
مواردی از این قبیل، وضعیت دشوار مراجع تقلید در جمهوری ... مخالف ولایت فقیه ... جمهوری اسلامی ...