با گسترش فرهنگ غالب، زن امروز بر خلاف زن گذشته "مجبور" است علاوه بر وظایف خانه شامل همسرداری ...
اقتصاد خانواده به معنای چگونگی سامان دهی و مدیریت منابع خانه است. ... وظایف اقتصادی زن در ...
در زندگی اقتصادی نیز مردان مدیریت‌ها را در دست داشته و پردرآمد ... زن سرباز در مقابل ...