ساعت 24- دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات با اشاره به مجرم شناخته شدن مدیرمسئول وطن امروز گفت ...
همین چند روز پیش بود که مدیرمسؤول «وطن‌امروز» و «حسین قدیانی» به خاطر نقد توافقنامه مقدس ...
درباره شکایت عجیب ریاست جمهوری از نویسنده،‌ مدیرمسؤول، صاحب‌امتیاز«وطن‌امروز» و سایر ...
محمد آخوندی، مدیرمسؤول «وطن امروز» در جلسه دادگاه، دفاعیه مفصلی درباره این شکایت‌ها و ...
روزنامه وطن امروز درباره ... هیئت منصفه مطبوعات با اکثریت آراء، مدیرمسئول این نشریه ...
دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: صبح امروز این دادگاه به اتهامات مدیرمسئول و نویسنده ...