اطلاعات و مشخصات متوسطه دوره اول غیر دولتی دخترانه شهید مطهری در محدوده بهارستان در منطقه 12 ...
مدرسه مطهری ... عادی دولتی پسرانه شهید عباس ... و دبستان غیردولتی شهید مطهری ره، با 24 سال ...
مدرسه راهنمایی نمونه دولتی شهید مطهری - motahari secondary school ... شورای دانش آموزی مدرسه شهید مطهری:
فلکه چهارم تهرانپارس – خ شهید مطهری - یکم مرکزی تلفن: 77368422: امام محمد باقر(ع) 1: عادي ...
در سال ۱۳۵۸ نام آن به مدرسه عالی شهید مطهری و در سال ۱۳۸۸ نام آن به دانشگاه شهید ... غیردولتی:
آیا دبیرستان قدیمی شهید مطهری منطقه ... آموزشی غیردولتی به ... مدرسه شهید مطهری ...
نمونه دولتی شهید مطهری,نمونه دولتی شهید ... حامیان ما: مدرسه نمونه دواتی شهید مطهری
اطلاعیه تعطیلی دانشگاه شهید مطهری . آغاز ثبت نام مراسم معنوی اعتکاف . برگزاری کرسی آزاد ...
کاشانی خ مهران خ شهید فهیمی جنب مدرسه بنت ... خیابان پیامبرغربی بلوار مطهری ... مطهری: غیردولتی:
مدرسه راهنمائی دخترانه کانون علم ... (غیردولتی) ... دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری ...
پیش دبستان و مدرسه ابتدایی غیر انتفاعی شهید مطهری استان ... مدرسه راهنمایی غیردولتی پسرانه ...
... دبستان هوشمند امام حسین ,دبستان دانشگر برنا ,پیش دبستانی و دبستان غیردولتی مهر ایلیا ...