وب سایت دبستان غیردولتی شهيد مطهری، توسعه داده شده توسط نرم افزار پورتال مدرسه رايامدرسه ...
در سال ۱۳۵۸ نام آن به مدرسه عالی شهید مطهری و در سال ۱۳۸۸ نام آن به دانشگاه شهید ... غیردولتی:
دبستان پسرانه مطهری. ... انتهای کوچه شهید احمد ... و جوش و شور و هياهوی بچه ها، فضای مدرسه را پر ...