صابرین (شاهد) ... مدرسه • بهار ... كیانشهر - خ. شهیدابراهیمی - روبروی راهنمایی و رانندگی ...
مدرسه های راهنمایی خوب ... گلهای انقلاب صابرین شاهد شهید صادقی شهدای هفتم تیر سپهر معرفت ...