... گفت با ایران به توافقی برای پرداخت 1.7 میلیارد دلار برای ... میلیون دلار بدهی ایران ...
... خواستار جلوگیری از پرداخت 1.7 میلیارد دلار بدهی‌ است که دولت آمریکا وعده ... ایران ...
با وجود اینکه 144.7 میلیارد دلار از بدهی ... بدهی آمریکا به چین 1.26 ... با ایران برای امریکا ...
... است 1.7 میلیارد دلار پول ایران ... ۱.۷ میلیارد دلار پول ایران ... پرداخت بدهی آمریکا به ...
... از پرداخت 1.7 میلیارد دلار بدهی آمریکا به ایران ... داوری دعاوی ایران و آمریکا» را با ...
... دوم بدهی آمریکا به ایران ... 1+5 با پرداخت 1.7 میلیارد دلار به ... به اعلام مخالفت با ...