... شده خواستار جلوگیری از پرداخت 1.7 میلیارد دلار بدهی‌ است که دولت آمریکا وعده ... به ‌روز ...
... از پرداخت 1.7 میلیارد دلار بدهی ... مقابله با ایران. طرح تحریم جدید ایران به بهانه ...
... خواستار جلوگیری از پرداخت 1.7 میلیارد دلار بدهی‌ است که دولت آمریکا وعده ... ایران ...
... دلار به ایران علی‌رغم مخالفت ... که با ایران به توافقی برای پرداخت 1.7 میلیارد دلار ...
... به ایران، علی‌رغم مخالفت ... که با ایران به توافقی برای پرداخت 1.7 میلیارد دلار جهت ...
... 1.7 میلیارد دلار به ایران ... پرداخت بدهی آمریکا به ... با دریافت 1.7 میلیارد دلار ...