مجید صالحی از بیمارستان مرخص شد + عکس مجید صالحی که 4 روز پیش برای انجام عمل قلب در بیمارستان ...
مجید صالحی ... قلب در بیمارستان بستری شده بود، از موفقیت عمل جراحی و ترخیصش از بیمارستان ...
مجید صالحی دچار حمله قلبی شد مجید صالحی که ۴ روز پیش برای انجام عمل قلب در بیمارستان بستری ...
مجید صالحی که ۴ روز پیش برای انجام عمل قلب در بیمارستان بستری شده بود از موفقیت عمل جراحی و ...
مجید صالحی اخیرا هنگام اجرای نمایش ... تصویر عیادت بازیگران از مجید صالحی در بیمارستان .
مجید لعنت خدا بر پرسنل ... واقعا بیمارستان افتضاحی من پسرم عمل هایپوسپادیاس این بیمارستان ...