... متن كامل قانون مديريت خدمات كشوري كه طي نامه ... متن كامل قانون مديريت خدمات كشوري ...
... لایحه دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه 27/7 ... متن کامل لایحه دایمی نمودن ...
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری. متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری. قانون ... لایحه بودجه ...
متن لایحه دایمی کردن قانون خدمات ... قانون مدیریت خدمات کشوری که برای اجرای آزمایشی به ...
متن کامل پیش نویس لایحه دائمی ... متن کامل پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری ...
پاراف متن لايحه اصلاح قانون مديريت خدمات ... متن لايحه اصلاح قانون ... قانون خدمات کشوری ...
پاراف متن کامل لایحه دایمی کردن قانون ... کردن قانون خدمات کشوری : متن کامل پیش نویس ...
متن قانون ... قانون مدیریت خدمات کشوری ... مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس ...
گزارش ستاد نقد لایحه مدیریت خدمات کشوری ... بررسی دقیق متن لایحه ... مطابق ماده 583 قانون ...
... کارکنان متخصص در لایحه خدمات کشوری ایا ... اينکه در متن اين قانون هيچ گونه اشاره اي ...
... به دنبال لایحه تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری ... خدمات کشوری, لایحه ...
Jul 24, 2012 · آیین نامه ها و بخشنامه های ارائه شده؛ در سال 88 و 89 برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از ...
... (تبصره 2 ماده 35 این لایحه) ... جدید دو برابر حداکثر حقوق مدیریت قانون خدمات کشوری است ...
متن کامل قانون جامع ... عنوان لایحه به مجلس شورای ... مشمول این قانون، خدمات و امتیازات ...