... قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مدیریت خدمات کشوری ... این قانون. ماده ... ماده 96 ...
... متن كامل قانون مديريت خدمات كشوري كه طي ... ماده 96- كارمندان ... ماده (1) قانون نظام ...
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری . قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در ...
... قانون مدیریت خدمات کشوری, ... قانون مدیریت خدمات کشوری, ماده (5) قانون مدیریت خدمات ...
پاراف جزئیات شرايط بازنشستگی ماده 103 مدیریت خدمات کشوری : ماده ... قانون مدیریت خدمات کشوری ...
قانون مدیریت خدمات کشوری. ... ماده(۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت وهمترازان آنها ...
... شرايط بازنشستگی ماده 103 مدیریت خدمات ... به استناد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری : ...
قانون استخدام کشوری ... ماده 5 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی‌خواهند بود. ... ‌ماده 96 ...
... آیین نامه اجرایی مواد 84، 86، 87، 90، 91 و 93 قانون مدیریت خدمات کشوری ... در اجرای ماده 90 قانون ...
... متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری ... قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ ...
... قانون مدیریت خدمات کشوری, ماده ... (مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت) ...
ﯽﻟﺎﻌﺗ ﻪﻤﺴﺑ يرﻮﺸﮐ تﺎﻣﺪﺧ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ نﻮﻧﺎﻗ ﻪﺑ ﯽﮔﺪﯿﺳر كﺮﺘﺸﻣ نﻮﯿﺴﯿﻤﮐ 1386 هﺎﻣ ...
گروه اطلاع رساني يزدفردا "متن کامل لایحه مدیریت خدمات کشوری ... قانون ماده ... ماده 96 - مدیران و ...