برای دریافت فایل pdf قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ کلیک کنید فصل ... این قانون. ماده ...
قانون استخدام کشوری ‌قانون استخدام ... که منشأ خدمات برجسته شوند یک بار در سال ... ‌ماده 96 ...
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه 1386 ... ماده 96 ...
Title: آيين‌نامه اجرايي ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري Author: ghazi423 Last modified by: ghazi423 Created Date
به استناد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری : ... 13- باستناد بند 3 ماده قانون حفاظت در برابر ...