قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و ... ماده 26 ـ هركس به قصد متهم كردن دیگری، مواد مخدر یا ...
اصلاحیه ماده (26) آیین نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر شماره1132701/16 ...
ماده مخدر (Narcotic) یا ... مواد مخدر به آن دسته از ترکیبات شیمیایی گفته می‌شود که مصرف آنها باعث ...
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: دبیرخانه ماده 32 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نیز در ...
بوپرنورفین به سبب ماهیت خود از سایر مواد مخدر ... با فرمول شیمیایی c29h41no4 یک ماده مخدر ...