در اين طرح هرفرد متقاضي مي تواند با تهيه ده شناسنامه افراد كم سواد در دروه ... استخدام نهضت ...
آرشیو تگ ها: استخدام آموزشیاران نهضت سواد آموزی سال 91. ... اساسنامه نهضت سواد آموزی در ...
فوریت طرح استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی تصویب شد ... لیست اسامی نهضت سواد اموزی دنا ...