برای قوم تاتار که بر اثر بدوی بودن، احتیاج مبرمی ... تاریخ مغول، ایلخانان و تیموریان، در ...
ولی پیشوا و مقتدای این قوم گرانقدر سردسته این جماعت شریف ... مغولان و تیموریان و وضع ...
بعد از ان که قوم تیموریان ضعیف شد،بی نظمی سراسرایران را فرا گرفت.هر کس که قدرتی پیدا می کرد ...
در دوره اخلاف تیموریان ایران یعنی در ... در میان تنوع وسیع اقوام ایرانی دو قوم ماد و پارس ...