بلند ترین قله و کوه های ایران ... ارتفاعات مشترک در مرز استان ها 1 . شاهو ( 3390 ) کردستان – کرمانشاه
تأثیر زبان پهلوی ساسانی بر زبان تبری بیش از سایر زبان­ها بوده است و چه از نظر ساخت و چه ...
شبکه ایرانیان,شبکه ایرانیان هلند,شبکه ایران آریایی,شبکه ایران موزیک,شبکه ایران بی مرز,شبکه ...