محمد بن سیرین گوید : دیدن قصاب چون مجهول بود، دلیل بر ملك است. اگر در خواب بیند كه قصابی در ...
آنلی بیتون می گوید : ۱ـ اگر قصابی را به هنگام ذبح گاو در خواب ببینید ، نشانه آن است که بیماری ...
اگر در خواب بیند كه قصابی در سرای او یا در كوچه او شد، دلیل است در آنجا كسی بمیرد.
اگر در خواب ببینید که گوشت بز لاغری را می خورید یا دارید و نمی خورید مال فقیر و یتیمی را به ...
با تعبیر خواب قصاب، تعبیر خواب قصابی، تعبیر خواب خریدن گوشت از قصابی، تعبیر خواب سلاخی کردن ...
محمد بن سیرین گوید : دیدن قصاب چون مجهول بود، دلیل بر ملک است. اگر در خواب بیند که قصابی در ...
اولین قصابی گوشت انسان افتتاح ... داد که به عنوان قصابی گوشت انسان در نوع خود در ... خواب. خانم ...
حمدبن سيرين گويد: ديدن قصاب چون مجهول بود، دليل بر ملك است. اگر در خواب بيند كه قصابي در سراي ...
دیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه و حرام بد. البته ...