قانون نظام وظیفه: ... ماده 2-هر فرد ذكور ايراني از اول فروردين ماه سالي كه طي آن سال واردسن ...
... خدمت سربازی در قانون جدید را تشریح کرد ... خرداد سال 91 خودشان را برای ... نظام وظیفه ...
... مشمولان خدمت نظام وظیفه که اکنون مشغول به تحصیل هستند و بالای ۱۸ سال سن ... قانون که ...
شنبه 30 دی 1391 ... مشمولان پنج سال معافیت موقت ... می شد ولی در قانون جدید وظیفه عمومی ضمن ...
... مشمول كسي است كه در شمول قانون خدمت ... ابتداي سال 1391 به مرحله ... وظیفه غایب نیز ...
... با توجه به مقررات موجود که از ابتدای سال 1391 ... قانون وظیفه ... سال مهلت تعیین در قانون ...
اخبار نظام وظیفه. ... موادي از قانون نظام‌وظيفه كه در ... اعزام آنان سال 1391 تعيين ...
... در سال 1391 به ... كشور و قانون ساختار نظام جامع ... طبق قانون نظام وظیفه عمومی ...
... معافیت نظام وظیفه را تعیین ... مشمولین و قانون جدید ... سال منتظر پیامک نظام ...
اخبار نظام وظیفه ... ۷۸ با توجه به قانون خدمت وظیفه عمومی باید ... قانون بودجه سال ۹۵ و ...
... کنند شامل تسهیلات متاهلین نمی‌شوند و اگر متاهلین تا قبل از سال ... نظام وظیفه ... قانون راه ...