محاسبه شتاب جسم در حال سقوط در سیاره. قانون دوم نیوتون: اگر به جسمی نیروی خالصی وارد شود ...
دید کلی بررسی حرکت اجسام و یافتن اینکه چگونه یک حرکت بوجود می‌آید ذهن بشر را برای قرنها به ...
Java applet: Newton's second law experiment ... This Java applet simulates an air track glider setup, as it is used for experiments on constant acceleration motion.
برای آشنایی بیشر و کسب آمادگی لازم برای انجام صحیح آزمایش ها دستور کار تصویری وسایل هر ...
جزوه آینه ها درس فیزیک. 24 شهریور 1396. مکمل کتاب درسی زیست سال دوم ، فصلهای 1 تا 3. 24 شهریور 1396