قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست ماده ۱ـ سرپرستي كودكان و ...
... قانون‌اساسی جمـهوری ‌اسلامی ‌ایران قـانون حمایت از کودکان و ... از کودکان و نوجوانان ...
قانون‌ حمايت‌ از كودكان‌ و نوجوانان‌ شكنجه‌ جسمي‌ و روحي، ممانعت‌ از تحصيل، عدم ...