آرايه هاي ادبي بخش دوم. قالبهاي شعر فارسي درس 6. 1- قالب رباعي چيست؟ دو شاعر معروف اين قالب را ...
دوبیتی (نام دیگر:فهلویات) از قالب‌های ریشه‌دار شعر پارسی است. دوبیتی شعری یازده هجایی مرکب ...
در این قالب شعری،مصراع اول ودوم و چهارم هم قافیه اند؛البته گاهی مصراع سوم هم،قافیه دار ...
ادبیات - قالب شعر - توضیحات ... رباعي به لحاظ موضوع سه نوع است: 1رباعي عاشقانه: ...
1 ـ تفاوت اساسي بين دو بيتي و رباعي در وزن آنهاست . (رباعي داراي حدود 12 وزن در زبان فارسي است.)
قصيده چيست؟ نوع اشعاري است که بر يک وزن و قافيه با مطلع مصرع، و مربوط به يکديگر درباره موضوع ...
... تخلّص بيشتر در قالب شعري ... در واقع يكي از قالب هاي قطعه ، رباعي يا غزل بوده است كه ...
اینک به اجمال به شرح و توضیح قالب های شعر فارسی می پردازیم. ابتدا به بیان قالب های سنتی ...
ادبيات فارسي دوره ي ابتدايي - انواع قالب هاي شعري نو و كهن - Adabiat Farsi Dore Ebtedaei--afde
"رباعی" از کلمه ی "رباع" به معنی "چهارتایی" گرفته شده است. "رباعی" شعری است چهار مصراعی که بر ...
1-زبان چيست ؟براي ارتباط با ديگران و بيان مقصود خود از زبان استفاده مي ... 26- قالب رباعي چيست ؟
قطعه چيست؟ نوع ابياتي است بر يک وزن و قافيت، بدون مطلع مصرع، که از اول تا آخر همه مربوط به ...
1- زبان چيست ؟براي ارتباط با ديگران و بيان مقصودخود از زبان استفاده مي ... 26- قالب رباعي چيست ؟
13- وزن رباعي چيست؟ مستفعلن، مستفعلن، ... 8- قالب شعري «هر لحظه به شكلي بت عيار برآمد / دل برد ...
1- قالب رباعي چيست؟ ... 4- درون مايه قالب «چهار پاره» چيست و چندتن از چهارپاره سرايان مشهور را ...
قالب آن «قطعه» است و موضوعش «غنيمت شمردن دوران جواني» است. ... 1- مسمّّط چيست؟
انواع ادبي چيست؟ ... غزل و مثنوي، قالب غزل ـ مثنوي را ... آمده است و قالب رباعي در ...
- اگر بيت زير نخستين بيت يك شعر ده بيتي باشد قالب آن چيست ؟ ... اصلي دو بيتي و رباعي در چيست ؟