و براي تمييز دادن دو بيتي و رباعي بايد در وزن مهارت داشته و اوزان ... 1ـ آموزش قالب هاي ...
قالب های شعر فارسی رباعی ، دوبیتی ، چها پاره 1- قالب رباعی چیست؟ دو شاعر معروف این قالب را نام ...
قلب - قلب چيست؟ - - قلب ... اين وبلاگ در مورد ويژگي هاي قلب سالم و چگونگي سالم نگه داشتن آن مي باشد.
قصيده چيست؟ نوع اشعاري است که بر يک وزن و قافيه با مطلع مصرع، و مربوط به يکديگر درباره موضوع ...
قطعه چيست؟ نوع ابياتي است بر يک وزن و قافيت، بدون مطلع مصرع، که از اول تا آخر همه مربوط به ...
26- قالب رباعي چيست ؟ نمودار آن را رسم کنيد . رباعي يعني چهارگانه يعني اين نوع شعر چها ر مصراع ...
26- قالب رباعي چيست ؟ نمودار آن را رسم کنيد . رباعي يعني چهارگانه يعني اين نوع شعر چها ر مصراع ...
انواع ادبي چيست ... غربي، بعد از مشروطيت به وجود آمده است و قالب رباعي در ادبيات قديم عربي ...
تخلّص : نام شعري شاعر است كه در ابيات پاياني شعر خود مي آورد . نكته : تخلّص بيشتر در قالب شعري ...
- اگر بيت زير نخستين بيت يك شعر ده بيتي باشد قالب آن چيست ؟ ... اصلي دو بيتي و رباعي در چيست ؟