شماره 138 ارديبهشت ماه 1396; مشاهده صفحه اول ماهنامه شماره 138; پنجه های شکسته عقاب; سئوالی در ...
The frequency distribution for attribute 'lemma' in corpus 'i-ar-lemma' For more information visit http://corpus.leeds.ac.uk/list.html - corpus size: 193842936 tokens ...