درباره فیلم “فصل کرگدن ... با این حال بخشی از آنچه که بدان پیامدهای روانی , گفته می شود , ...
آخرین ساخته قبادی با نام " فصل کرگدن " داستان زندگی شاعری است که سالیان زیادی را در زندان به ...