فروش زمین با کاربری کشاورزی مساحت 5000 متر مربع قیمت هر متر مربع 150 هزار ... فروش زمین در لنگرود .
فروش زمین - باغ - فروش زمین در لنگرود - شماره آگهی 399 -قیمت از: 80,000,000 ... آب کشاورزی - چاه ...