روز ۷ اسفند ۶۲، بهرام افضلی فرمانده نیروی دریایی ارتش که عضو مخفی حزب توده بود به جرم جاسوسی ...
در جریان حزب توده، به ما تلفن زده شد که حزب ... که اعدام ... فرمانده نیروی دریایی ...
این خبر در شرایطی منتشر می شد که در ... فرمانده نیروی دریایی که بعدا ... ۴ اعدام شده بود. ...