فصل دوم هواپیما با نیم ساعت تاخیر روی باند فرودگاه نشست وچشمان منتظر کسانی که برای ...
به غضنفر میگن فرق کچل با هواپیما چیه؟میگه کچل که فرق نداره هواپیما هم نکته ... با انگشت ...
فرق کچل با هواپیما: از یکی می پرسن فرق کچل با هوا پیما چیه؟ می گه بابا ما سرمون کچل می شه کچل ...
از يکي ميپرسن فرق کچل با هواپیما می دونی چیه؟ میگه بابا ما سرمون ميشه کچل که اصلا فرق نداره ...
از يکي ميپرسن فرق کچل با هواپیما می دونی چیه ... کچل که اصلا فرق نداره ... فرق يك مرد با ...
... با هواپیما می دونی چیه؟میگه بابا ما سرمون میشه کچل که اصلا فرق ... فرق یک مرد با یک گربه چیه ...
از یکی میپرسن فرق کچل با هواپیما می دونی چیه؟ میگه بابا ما سرمون میشه کچل که اصلا فرق نداره ...
از یکی میپرسن فرق کچل با هواپیما می دونی چیه؟ میگه بابا ما سرمون میشه کچل که اصلا فرق نداره ...
از يکي ميپرسن فرق کچل با هواپیما می دونی چیه؟ میگه بابا ما سرمون ميشه کچل که اصلا فرق نداره ...
به نظر روش جالبی است پس با ... «بر روی عرشه ناو هواپیما بر آبراهام لینکن یکی از بزرگترین ...
میگن این دیگه چه اسمیه میگه چیه از پیام كه با كلاس ... میگه کچل که فرق نداره هواپیما هم نکته ...
... به غضنفر میگن فرق کچل با هواپیما چیه؟ میگه کچل که فرق ... میگه کچل که فرق نداره هواپیما هم ...
میگه کچل که فرق نداره هواپیما هم نکته ... میگن این دیگه چه اسمیه میگه چیه از پیام كه با كلاس ...
به غضنفر میگن فرق کچل با هواپیما چیه؟میگه کچل که فرق نداره هواپیما هم نکته انحرافیشه!
از يکي ميپرسن فرق کچل با هواپیما می دونی چیه؟ میگه بابا ما سرمون ميشه کچل که اصلا فرق نداره ...
... با هواپیما می دونی چیه؟ میگه بابا ما سرمون میشه کچل که اصلا فرق نداره هواپیما ... کچل می ...
از یکی میپرسن فرق کچل با هواپیما می دونی چیه؟ میگه بابا ما سرمون میشه کچل که اصلا فرق نداره ...
... فرق چغندر با تو چیه ... با هواپیما می دونی چیه؟ میگه بابا ما سرمون ميشه کچل که اصلا فرق ...
از یکی میپرسن فرق کچل با هواپیما می دونی چیه؟ میگه بابا ما سرمون میشه کچل که اصلا فرق نداره ...
از یکی میپرسن فرق کچل با هواپیما می دونی چیه؟ میگه بابا ما سرمون میشه کچل که اصلا فرق نداره ...
میگه کچل که فرق نداره هواپیما هم نکته ... میگن این دیگه چه اسمیه میگه چیه از پیام که با ...
یه روز یارو با برو ... که می کنی چیه؟میگه اول از ... با هواپیما چیه ؟ میگه : کچل که فرق ...
... تماس با من ... با هواپیما می دونی چیه؟ میگه بابا ما سرمون میشه کچل که اصلا فرق ...