... میدونی فرق کچل با هواپیما چیه ؟ کچل که ... میدونی فرق کچل با هواپیما چیه ؟ کچل که فرق نداره ...
از يکي ميپرسن فرق کچل با هواپیما می دونی چیه؟ میگه بابا ما سرمون ميشه کچل که اصلا فرق نداره ...
به غضنفر میگن فرق کچل با هواپیما چیه؟میگه کچل که فرق نداره هواپیما هم نکته ... با انگشت ...
... به غضنفر میگن فرق کچل با هواپیما چیه؟ میگه کچل که فرق ... به غضنفر میگن فرق کچل با هواپیما ...
از یکی میپرسن فرق کچل با هواپیما می دونی چیه؟ میگه بابا ما سرمون میشه کچل که اصلا فرق نداره ...
جک و استاتوس؛ میدونی فرق کچل با هواپیما چیه؟ دخترها وقتی ازدواج میکنن یه دغدغه دیگه به ...
از يکي ميپرسن فرق کچل با هواپیما می دونی چیه ... کچل که اصلا فرق نداره ... فرق يك مرد با ...
از یکی میپرسن فرق کچل با هواپیما می دونی چیه؟ میگه بابا ما سرمون میشه کچل که اصلا فرق نداره ...
... فرق چغندر با تو چیه ... با هواپیما می دونی چیه؟ میگه بابا ما سرمون ميشه کچل که اصلا فرق ...
... با هواپیما می دونی چیه؟ میگه بابا ما سرمون میشه کچل که اصلا فرق نداره هواپیما ... کچل می ...
به غضنفر میگن فرق کچل با هواپیما چیه؟میگه کچل که فرق نداره هواپیما هم نکته ... با انگشت ...
میگه کچل که فرق نداره هواپیما هم نکته ... میگن این دیگه چه اسمیه میگه چیه از پیام كه با كلاس ...
... به غضنفر میگن فرق کچل با هواپیما چیه؟ ... میگن این دیگه چه اسمیه میگه چیه از پیام كه با كلاس ...
حیف نون با دوستش می ... از حیف نون می پرسند فرق کچل با هواپیما چیه؟ می گه کچل که فرق نداره ...
از یکی میپرسن فرق کچل با هواپیما می دونی چیه؟ میگه بابا ما سرمون میشه کچل که اصلا فرق نداره ...
از یکی میپرسن فرق کچل با هواپیما می دونی چیه؟ میگه بابا ما سرمون میشه کچل که اصلا فرق نداره ...
میدونی فرق کچل با هواپیما چیه ؟ کچل که فرق نداره ، هواپیما هم نکته کنکوریه به درد شما نمیخوره !
میدونی فرق کچل با هواپیما چیه ؟ کچل که فرق نداره ، هواپیما ... کل قواش به شوروی با اون ...
فرق کچل با هواپیما: از یکی می پرسن فرق کچل با هوا پیما چیه؟ می گه بابا ما سرمون کچل می شه کچل ...