از يکي ميپرسن فرق کچل با هواپیما می دونی چیه؟ میگه بابا ما سرمون ميشه کچل که اصلا فرق نداره ...
از یکی میپرسن فرق کچل با هواپیما می دونی چیه؟ میگه بابا ما سرمون میشه کچل که اصلا فرق نداره ...
51- میدونی فرق چغندر با تو چیه ؟ ... از يکي ميپرسن فرق کچل با هواپیما می دونی چیه؟
میدونی فرق کچل با هواپیما چیه ؟ کچل که فرق نداره ، هواپیما هم نکته کنکوریه به درد شما نمیخوره !
از یکی میپرسن فرق کچل با هواپیما می دونی چیه؟ میگه بابا ما سرمون میشه کچل که اصلا فرق نداره ...
از غضنفر میپرسند فرق کچل با هواپیما چیه؟میگه کچل که فرق نداره هواپیما نکته ...
یه روز یارو با برو بچه‌ها میرن کافی شاپ ! ... ازمنگل می پرسن فرق کچل با هواپیما چیه ؟
از یکی میپرسن فرق کچل با هواپیما می دونی چیه؟ میگه بابا ما سرمون میشه کچل که اصلا فرق نداره ...