این میزان غرامت بسیار کمتر از غرامت در نظر گرفته شده برای خسارات وارد به کشور کویت توسط عراق ...
اینجا همه چیز منظم و حرفه ای است. هر کسی دقیقا کاری را انجام می دهد که در آن تخصص دارد و این ...
دادگاه پلیس لانگ بیچ کالیفرنیا را به پرداخت ۸۵ هزار دلار غرامت به یک دختر مسلمان با سابقه ...