دبستان غیردولتی پروین اعتصامی برای تکمیل کادر آموزشی خود به چند نفر نیروی با سابقه و مجرب ...