اين دارو براي كاهش ايمني بدن در مقابل پيوندها و موارد مشابه استفاده ميشود و عوارض افزايش يا ...
بیماری اعصاب و ماهیچه ای: “ای. ال. اس” Amyotrofische lateraal sclerose یک بیماری بدخیم است در سلسله اعصاب ...
گاهی گمان نمیکنی ولی خوب میشود گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود گاهی بساط عیش خودش جور میشود