گاهی زمان مصرف سفیکسیم 400 هر 24 ساعت یک ... سفکسیم در سرماخوردگی زمانی که عفونت ... عوارض جانبی ...
چگونگی‌ مصرف‌ هشدارها و عوارض‌ جانبی; موارد احتیاط‌ توصیه هنگام‌ مصرف‌ نبایدها
چگونگی‌ مصرف‌ هشدارها و عوارض‌ جانبی; موارد احتیاط‌ توصیه هنگام‌ مصرف‌ نبایدها
بیشتر بیماران هنگام استفاده از سفالكسین دچار عوارض جانبی نمیشوند. اسهال تقریباً شایع است ...
هشدارها و عوارض ... سوسپانسیون سفکسیم بعد از تهیه نیازی به نگهداری در یخچال ندارد.پیش ...
سفیکسیم یک آنتی‌بیوتیک سفالوسپورینی است. این آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان طیف وسیعی از بیماری ...