عوارض دیدن ... ولی منی شیری رنگ است و با جهش از بدن خارج میشود و بعد از خارج شدن حس شهوت ...
حرکت اسپرم آزمایش اسپرم تقویت چگونگی افزایش تولید منی مايع مني ... خارج پمپاژ کرده ... شدن را ...
اگر رفلکس مربوط به انزال انجام شود ، مایع منی به خارج ... رسد از بیرون شدن منی جلوگیری ...
در این حال، به علت انزال روزانه میزان اسپرم‌های خارج شده در هر ... بالغ شدن جوانان ...