لقاح آزمایشگاهی (ivf) شیوه‌ای پزشکی است که در آن سلول تخمک بالغ از زن گرفته می‌شود و با اسپرم ...
تغییرات فرزند شما . در طی دو هفته بعد از لقاح، سلولی که در آینده فرزند شما را تشکیل خواهد داد ...
بحث درباره قضا و قَدَر (يا به عبارت ديگر قسمت و سرنوشت) از هزاران سال قبل از ظهور اسلام چه در ...