سید ابوالحسن مدیسه‌ای اصفهانی (مدیسه‌ای) از مراجع تقلید شیعه در سال ۱۲۸۴ در روستای «مدیسه» ...
سید ابوالحسن مدیسه‌ای اصفهانی (مدیسه‌ای) از مراجع تقلید شیعه در سال ۱۲۸۴ در روستای «مدیسه» ...
سید محمدرضا گلپایگانی (۱۳۱۶ ه. ق ـ۱۴۱۴ ه. ق) از مراجع تقلید و عالمان شیعه در دوران معاصر بود ...