یک دهه فرهنگ، یک دهه تبریز. شهریارنیوز: تبریز، شهر شعر و شور و شعور، شهر اولینهای ایران زمین ...