مرگ ناگهانی قلبی عبارت است از مرگ طبیعی ناشی از علل قلبی در فردی که ممکن ... ایست قلبی و تنفسی;
احیای قلبی ریوی در ۴۰ تا ۶۰ درصد وقفه‌های قلبی سبب بازگشت جریان خون و همودینامیک پایدار می ...
ایست قلبی که به آن ایست قلبی تنفسی، ایست قلبی ریوی، ایست گردن خون، یا مرگ قلبی هم گفته می شود ...
پایه ای برای نجات زندگی بدنبال ایست قلبی – تنفسی ... sca علل مختلف ... قلبی خارج از بیمارستان و 8 ...
علل ایست قلبی ... تراشه یا تراکئوستومی داشته باشد، تنفس مصنوعی به صورت دهان به منفذ تنفسی و ...
منظور از ایست قلبی ، حالتی است که ضربان قلب کاملاً از بین می رود و منظور از ایست تنفسی ، از ...