بیوگرافی دکتر محمد آشوری ... محاکمات جزایی سوریه»، «عدالت کیفری» و «جایگزینهای زندان یا ...
دکتر محمد آشوری ... تکاپوی چند ماهه ما تقدیم به استادی که به، «دفاع اجتماعی» «عدالت کیفری ...
مقاله ای در مورد اصل برائت و آثار آن در امور کیفری((دکتر محمد آشوری)) ... از عدالت کیفری کلاسیک ...
زندگینامه دکتر محمد آشوری ... با همکاری دکتر صفایی و دکتر عراقی . عدالت کیفری دو جلدی .
آیین دادرسی کیفری 1 دکتر آشوری - اولین گام درراه آگاهی ، درک جهل است