وضعیت سربازان ربوده شده ... ایرانی توسط گروه جیش العدل ... عاقبت سربازان ربوده شده ...