عاشقم٬سوخته ام٬وا بگذاريد مرا! لحظه ای با دل شيدا بگذاريد مرا! من در افتاده ام از پا دگر ای ...
عشق سوخته. بی سایه ... دیگر حوصله ام برای رسیدن به تو به سر ... عاشقم كرده ولی گفته: ...
... و تو پرستار منی/ عاشقم سوخته ام هیچ مددكاری ... ام شرمنده ام شرمنده ... و پر سوخته ...
Apr 18, 2009 · Video embedded · Siavash Ghomayshi's tribute to the ... Courtesy of www.siavash-gh.persianblog.ir کهنه کتابِ عشقمو راوی دل سوخته ام آن چه ...
عاشق دل سوخته - می خواهم تو عاشقم باشی - حالت دله ،دل سوخته را سوخته دلان دانند و بس - عاشق دل ...
عشق سوخته... - عشق سوخته... ... دستهایم را بر روی سینه ام قرار بدهید تا بدانند همیشه ...
رنگین با نور عشق ، مست از جام عشق ، زخمی از تیر عشق ، سوخته از سوز عشق . ... هم چیده ام ...
عشق سوخته - عشق ... عشقم تنها نشسته ام ... خیال کن عاشقم هستی خیال کن تو که میتونی...
عشق سوخته. بی سایه ... دیگر حوصله ام برای رسیدن به تو به سر ... عاشقم كرده ولی گفته: ...